Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13)

PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

  1. Nastavnika/ce kuharstva – određeno, nepuno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.; majstor kuhar, VKV kuhar, kuhar specijalist ili kuhar V. stupanj

UVJETI:

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe koje ispunjavaju uvjete iz članaka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. životopis
  2. svjedodžbu / diplomu o završenom školovanju (preslik)
  • domovnicu (preslik)
  1. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  2. dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  3. potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi(ako je posjeduju)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane ponude s navedenim prilozima dostavljaju se na adresu:

Prirodoslovna škola Karlovac,

Stjepana Mihalića 43,

47 000 Karlovac, ili

Na mail adresu škole: ured@ss-prirodoslovna-ka.skole.hr

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 09.09.2014. godine, a otvoren je do 16.09.2014. godine.

Nepravodobna i nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

      Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku..

Klasa: 112-01/14-01/106

Ur.broj: 2133-47-01-14-01

                                                                                                            Ravnatelj:

                                                                                                            Nenad Klasan, dipl. ing.

Skip to content