Katalog informacija

Na temelju čl. 4. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11), ravnatelj Prirodoslovna škole Karlovac, Damir Jakšić, dipl. ing. , donio je dana 20. siječnja 2012.g.

Katalog informacija

 1. UVODNE NAPOMENE

Temeljem čl. 22. st. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11)

ovaj Katalog sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Prirodoslovna škola Karlovac, Karlovac, Stjepana Mihalića 43.

Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Prirodoslovna škola Karlovac omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

 1. putem službene web stranice Škole:

– informacije o ustroju i nadležnosti Škole,

– informacije o zaposlenicima,

– informacije o aktivnostima Škole,

– informacije o pravnim i drugim aktima Škole,

– informacije o učeničkim aktivnostima,

– informacije o međuinstitucionalnim aktivnostima Škole,

– informacije o načinu i pravilima školovanja,

– najave aktivnosti Škole,

– objave priopćenja za javnost.

 1. na oglasnoj ploči Škole na kojoj je objavljen Katalog informacija i obrazac Zahtjeva za pristup informacijama,
 2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
 1. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
 1. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

  

 1. OSNOVNI PODATCI O PRIRODOSLOVNOJ ŠKOLI KARLOVAC 
 2. a) Povijesni pregled

U sastavu Tehnološkog školskog centra djelovala je dugi niz godina Kemijska škola, a od 1991.g. djeluje kao samostalna Tehnološko-kemijska škola.

Godine 1993. škola se proširuje na prostor Više tehnološke škole, čime dobiva naročito vrijedan laboratorijski prostor ( tri laboratorija) i opremu.

Od 1998. g. djeluje samostalno budući je Mješovito-industrijsko obrtnička škola preseljena na novu lokaciju.

Odlukom Ministarstva prosvjete i športa (klasa: 602-03/02-01/92, ur. broj: 532/1-02-1) od 01. 02. 2002.g. osnivačka prava s Republike Hrvatske prenesena su na Karlovačku županiju.

Rješenjem Trgovačkog suda u Karlovcu  broj Tt-02/236-2, MBS: 020000519, od 13. svibnja 2002.g.,  u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu upisana je promjena osnivača.

 1. 04. 2007.g. škola mijenja naziv u Prirodoslovna škola Karlovac.
 1. b) Predmet poslovanja / djelatnosti Škole:

80.22 – Tehničko i stručno srednjoškolsko obrazovanje

80.42 –  Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje

           Odgoj i obrazovanje učenika izvodi se u programima:

 •             Poljoprivrede
 •             Prehrane
 •             Veterine
 •             Kemije
 •             Grafike

Prirodoslovna škola Karlovac izvodi nastavni plan i program za zanimanja:

 • poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut- četverogodišnje trajanje
 • prehrambeni tehničar- četverogodišnje trajanje
 • veterinarski tehničar- četverogodišnje trajanje
 • cvjećar- trogodišnje trajanje
 • grafičar- trogodišnje trajanje

Programi Prirodoslovne škole Karlovac su specifični i variraju u složenosti, a nastavni program čine općeobrazovni, stručni i praktični sadržaji.

Prirodoslovna škola Karlovac ima razrađene programe i za obrazovanje odraslih kao i programe za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju.

Prirodoslovna škola Karlovac provodi programe osposobljavanja odraslih u sljedećim zanimanjima:

 • mljekar/ica- sirar/ica
 • cvjećar/ka- aranžer/ka
 • vinogradar/ka- vinar/ka
 • voćar/ka

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Prirodoslovna škola Karlovac obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja kao javna služba

 1. c) Ostale djelatnosti:

Na osnovi javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:

– upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,

– organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,

– vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima,

– poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,

– organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,

– izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,

– upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu – zajednički elektronički upisnik učenika.

Školom upravlja Školski odbor, a ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.

 1. d) Kontakti i adresa:

e-Mail: ss-karlovac-504@skole.t-com.hr

Telefon: 047/613-002, 613-003, 614-085, 600-806

Telefax: 047/613-003

Adresa: Prirodoslovna škola Karlovac, Stjepana Mihalića 43, 47 000 Karlovac

 

III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima

raspolaže i koje nadzire Škola Prirodoslovna škola Karlovac i to kako slijedi:

 1. a) pregled informacija,
 2. b) opis sadržaja informacija
 3. b) namjena informacija,
 4. c) način osiguravanja prava na pristup informacijama.
 1. a) Pregled informacija

Škola posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o:

– ustroju i nadležnosti Škole

– radnicima

– aktivnostima Škole

– pravnim i drugim aktima Škole

– načinu i pravilima školovanja

– učeničkim aktivnostima

– međuinstitucionalnim aktivnostima Škole

 1. b) Opis sadržaja informacija

– ustroj i nadležnost Škole (opis djelokruga rada ustrojbenih jedinica, podaci o            voditeljima jedinica)

– radnici (osnovni podaci o radnicima, kontakt radnika, zvanja radnika, smještaj radnika unutar ustrojbenih jedinica)

– aktivnosti Škole (aktivnosti Škole na nastavnom, stručnom i društvenom polju)

– pravni i drugi akti Škole (Statuti i pravilnici Škole, naputci, priručnici i sl.)

– način i pravila školovanja (pravilnici koji se odnose na školovanje, opće odluke o pravilima školovanja, nagrađivanje najboljih učenika, stručni izleti i posjete)

– učeničke aktivnosti (Vijeće učenika, Učenička zadruga)

– međuinstitucionalne aktivnosti Škole (suradnja s osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama i drugim relevantnim ustanovama u Republici Hrvatskoj)

 1. c) Namjena informacija

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 1. d) Način osiguravanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama ili usmenim putem

Zahtjev se podnosi:

 Pisanim putem:

– na adresu:

Prirodoslovna škola Karlovac

Stjepana Mihalića 43

47 000 Karlovac

 putem elektroničke pošte na sljedeću adresu:

ss-karlovac-504@skole.t-com.hr

– telefaxom na sljedeći broj:

047/613-003

Usmenim putem:

– osobno na zapisnik u učeničkoj referadi Škole svakog radnog dana od

10:00 do 13:00 sati

– telefonski na broj 047/613-003

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup

informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno čl. 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Škola ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Rok za odgovor na zahtjev može se produžiti do 30 dana u slučajevima propisanim Zakonom.

Ravnatelj:

Damir Jakšić, dipl. ing.

KLASA: 003-06/12-01/7

URBROJ: 2133-47-01-12-1

U Karlovcu, 20. siječnja  2012.

Katalog_informacija_PSK

Skip to content