Na temelju čl. 105. i čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

  1. Stručnog suradnika – školskog knjižničara –neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)– 1 izvršitelj/ica; VSS, diplomirani bibliotekar.

UVJETI: Prijave na natječaj za radno mjesto stručnog suradnika – školskog knjižničara mogu dostaviti osobe koje ispunjavaju uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće: životopis, diplomu(original ili kopiju ovjerenu kod javnog bilježnika), domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci). Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti kopije. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, izvornici dokumenata dostavit će se na uvid.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Prirodoslovna škola Karlovac, Stjepana Mihalića 43, 47000 Karlovac. Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama škole, odnosno od 22. 04. 2014. do 29. 04. 2014.

Nepravodobna i nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Klasa: 112-01/14-01/61

Urbroj: 2133-47-01-14-01

Karlovac, 22. travnja 2014.

                                                                                                                     Ravnatelj

                                                                                                          Nenad Klasan, dipl. ing.

Skip to content