PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC

KARLOVAC, STJEPANA MIHALIĆA 43

Klasa: 112-01/14-01/14

Urbroj: 2133-47-01-14-01

U Karlovcu, 24. ožujak 2014.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13)

PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC raspisuje

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

  1. spremača/spremačice

NKV – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka

      zaposlenice s bolovanja- 1 izvršitelj/ica

Uvjeti su završena osnovna škola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. životopis
  2. dokaze o stručnoj spremi (preslik)
  3. domovnicu (preslik)
  4. rodni list (preslik)
  5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mj.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati i kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., i 33/13.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da su nezaposleni.

Pisane ponude s navedenim prilozima dostavljaju se na adresu Prirodoslovna škola Karlovac, Stjepana Mihalića 43, 47000 Karlovac.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to od 24.03. do 01.04.2014. godine.

Nepravodobna i nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem.

                                                                                                                      Ravnatelj:

                                                                                                            Nenad Klasan, dipl. ing.

Skip to content