Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC, Karlovac, Stjepana Mihalića 43,

raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

  1. Nastavnik/ca hrvatskog jezika i književnosti  – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

UVJETI: Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96. i 80/99.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu s nazivom radnog mjesta kandidati su dužni priložiti sljedeće: životopis, diplomu, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju, dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi (ako je posjeduju). Dokumenti koji se podnose uz prijavu mogu biti kopije. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, izvornici dokumenata dostaviti će se na uvid.

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti original rješenja ili potvrde o priznatom pravu te dokaz o nazaposlenosti i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Natječaj je otvoren do 29.09.2016. g., a prijave s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu škole sa naznakom „ZA NATJEČAJ – hrvatski jezik“.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijeve na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

U Karlovcu, 21.09.2016. g.

Klasa: 112-01/16-01/144

Ur.broj: 2133-47-01-16-01

Ravnatelj:

                                                                                                            Nenad Klasan, dipl. ing.

Skip to content