Temeljem članka 13. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (KLASA:010-01/13-01/515; 2133/1-02/03-13-03) od 6. studenoga 2013. godine i pripadajućih odluka župana Karlovačke županije, Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima objavljuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije za školsku / akademsku godinu 2013./2014.

Skip to content