PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC

KARLOVAC, STJEPANA MIHALIĆA 43

Klasa: 372-03/14-01/50

Urbroj: 2133-47-01-14-01

U Karlovcu, 07. travanj 2014.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora (NN br. 125/11) , članka 08. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostor i/ili opremu školskih ustanova kojima je Karlovačka županija (Klasa:010-01/13-01/249; Urbroj:2133/1-02/03-13-01 od 13.05.2013.) i temeljem Odluke Školskog odbora Prirodoslovna škola Karlovac (Klasa:003-06/14-01/8; Urbroj:2133-47-01-14-01 od 04. travnja 2014.), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u najam/zakup učioničkog prostora

Predmet najma/zakupa je:

  • učionički prostor -klasične učionice za nastavu stranog jezika i ostalu teorijsku nastavu i informatičke učionice s opremom

Cijena najma/zakupa za jedan sat (60 minuta) korištenja iznosi:

  • 30,00 kuna (bez PDV-a) za klasičnu učionicu
  • 100,00 kuna (bez PDV-a) za informatičku učionicu

Zakup/najam se plaća mjesečno na žiro-račun škole (IBAN) temeljem ispostavljenog računa

Pisana ponuda mora sadržavati:

  • naziv, adresu sjedišta, OIB i broj žiro-racuna (IBAN) za pravne osobe odnosno ime i prezime, adresa prebivališta i OIB ponuditelja za fizičke osobe-grupe građana te kontakt telefon
  • naziv školskog prostora koji se želi unajmiti/zakupiti
  • vrstu aktivnosti koja se želi provoditi
  • termin održavanja aktivnosti i trajanje

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe.

Ponude dostaviti na adresu: Prirodoslovna škola Karlovac, Stjepana Mihalića 43, 47000 Karlovac u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na web stranicama Škole s naznakom „prijava na natječaj za najam/zakup“. Svi sudionici će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

                                                                                                                           Ravnatelj

                                                                                                                Nenad Klasan, dipl. ing.

Skip to content