PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC

STJEPANA MIHALIĆA 43, 47 000 KARLOVAC

OIB: 78360781271

Na temelju čl. 6 Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11), te na temelju Odluke o uvjetima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostor i/ili opremu školskih ustanova kojima je Karlovačka županija osnivač i temeljem Odluke Školskog odbora Prirodoslovne škole Karlovac od 12. rujna 2014. godine,  Klasa: 003-06/14-01/18 , Ur.broj: 2133-47-01-14-01,

PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U NAJAM/ZAKUP ŠKOLSKE IMOVINE

Predmet natječaja su najam/zakup:

  1. Školske sportske dvorane
  2. Specijaliziranih učionica

III. Učionica

  1. ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA

Dvorana se daje u najam/zakup za športske aktivnosti ili duge programe koji se u njoj mogu izvoditi.

Sastoji se od svlačionica, sanitarnog čvora i dvoranskog prostora.

Dvorana se iznajmljuje za vrijeme trajanja školske godine.

Daje se u najam/zakup u sljedećim terminima :

  • radnim danom od 16:00 do 22:00 sata
  • subotom i nedjeljom od 08:00 do 22:00 sata

Cijena najma/zakupa za jedan sat korištenja, u svrhu organizirane rekreacije iznosi = 160,00 kn.

Prednost najma/zakupa ima Karlovačka športska zajednica i njezini članovi.

Zakupnina se plaća mjesečno, a počinje teći od dana potpisivanja ugovora.

Pravo sudjelovanju na natječaju imaju pravne i fizičke osobe.

Ponuda mora sadržavati:

  • tvrtku/ ime i prezime, adresu sjedišta/ prebivališta i OIB osobe za kontakt te telefonski broj ponuditelja,
  • vrstu aktivnosti koju želi provoditi,
  • željeni termin i trajanje termina,

a predaje se u standardiziranom obliku.

  1. SPECIJALIZIRANE UČIONICE

Cijena najma/zakupa iznosi = 100,00 kn po satu

Zakupnina se plaća mjesečno, a počinje teći od dana potpisivanja ugovora.

III. UČIONICE

Cijena najma/zakupa iznosi = 30,00 kn po satu.

Zakupnina se plaća mjesečno, a obveza plaćanja započinje od dana potpisivanja ugovora.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe.

Ponude se podnose u roku 8 (osam) dana od objave u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči škole te web stranicama škole, na gore navedenu adresu škole s naznakom“ ZA  NATJEČAJ“.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od zaključenja natječaja.

U Karlovcu, 12. rujna 2014. godine

 Ravnatelj: Nenad Klasan, dipl.ing.

Klasa: 372-03/14-01/84

Ur.broj: 2133-47-01-14-01

Skip to content